چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398

نصب آگهی بر روی این دیوار مجاز است

  با وجود اینکه تبلیغات از دیرباز در تمامی بخش های زندگی بشر اثرگذار بوده، اما امروزه حضور پر رنگ اینترنت در زندگی افراد درهای تازه ای رو در زمینه درج آگهی و تبلیغات گشوده.

مهدی خادمی | پنج شنبه 18 مرداد 1397
1