دوشنبه 26 آذر 1397

نگوییم فارسی، بگوییم پارسی

مهدی خادمی | شنبه 02 تیر 1397

آدم ها به یاری زبان میتونن با همدیگه  ارتباط برقرار کنند و در دل افراد دیگه راه پیدا کنند. به یه بیان دیگه، ابراز خواسته ها و اندیشه های افراد تنها و تنها با یاری جستن از زبان میسر میشه.

1